Indien er in uw naaste omgeving iemand overlijdt, dient u onmiddellijk een geneesheer te verwittigen die het overlijden officieel moet vaststellen. Bij voorkeur verwittigt u hiervoor uw huisarts. Indien hij/zij niet bereikbaar is, kunt u steeds een beroep doen op de dienst 100.

In tweede instantie verwittigt u ons 0474 991 434: of info@budgetbegrafenissen.be. Wij organiseren de uitvaart en loodsen u door de wirwar van verplichtingen die op u afkomen. Wij komen dan langs bij u thuis of u kan ons opzoeken in onze zaak om ons de nodige documenten voor te leggen. Deze documenten zijn de volgende:

 • De overlijdensakte, opgemaakt en ondertekend door de vaststellende geneesheer
 • De identiteitskaart van de overledene
 • Het (eventuele) rijbewijs van de overledene
 • Het (eventuele) paspoort (reispas) van de overledene
 • Voor gehuwden, weduwen en weduwnaars: Het trouwboekje van de overledene
 • Voor ongehuwden: Het trouwboekje van de ouders

Ook na de uitvaart vallen nog een aantal administratieve zaken af te handelen. Sommige daarvan moeten zo snel mogelijk na het overlijden worden geregeld, voor andere hebt u wat meer de tijd.

 • De bank moet op de hoogte worden gebracht van het overlijden. De achterblijvende partner kan wel van alle rekeningen samen 5.000 euro afhalen. Opgepast: de banken controleren niet of dit plafond is bereikt. Wie meer afhaalt, is vervolgens verplicht de erfenis te aanvaarden.
 • Ga na of er een testament is. Elke notaris kan dit opzoeken in het Centraal Register van Testamenten. De notaris of het vredegerecht bezorgt de erfgenamen een verklaring van erfrecht, een akte van bekendheid of een brief. Hiermee kunnen de bankrekeningen kluizen weer worden gedeblokkeerd.
 • Zoek uit bij wie de overledene verzekerd was, denk aan levensverzekeringen, pensioenverzekeringen, ... en verwittig de verzekeringsmaatschappijen.
 • De werkgever moet natuurlijk worden ingelicht, maar stuur het bedrijf ook een uittreksel van de akte van overlijden. Dat is nodig om loon of premies uit te betalen.
 • Kreeg de overledene een uitkering, dan moeten ook die instanties worden verwittigd. Denk aan de vakbonden, maar ook de ziekenkas. De mutualiteit heeft ook een uittreksel van de akte van overlijden nodig en de SIS-kaart.
 • Voor zelfstandigen kan het best worden overlegd met de boekhouder. De BTW moet worden ingelicht, de schuldeiser, de klanten, …
 • Inventariseer welke kredietkaarten, abonnementen, lidmaatschappen veranderd of stopgezet moeten worden. Van telefoon tot elektriciteit, van thuiszorg tot de Directie Inschrijving Voertuigen.
 • Denk na over het sturen van bedankbriefjes of -kaartjes. Gebruikelijk is om dat na ongeveer zes weken te doen.
 • Zoek uit of u in aanmerking komt voor een aanvullende sociale uitkering, huursubsidie, directe belastingverlaging, verhoging van de kinderbijslag, etc. Het OCMW in uw gemeente kan u vast door het administratieve oerwoud helpen.
 • Een erfenis mag altijd geweigerd worden. Wie twijfels heeft, kan de erfenis onder voorbehoud aanvaarden, dat heet officieel aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Het is aangeraden om hierover eerst de notaris te raadplegen, want u loopt een klein risico alsnog voor eventuele schulden van de overledene te moeten opdraaien. Zowel een weigering als een aanvaarding onder voorrecht moeten officieel worden geregistreerd bij de rechtbank van eerste aanleg – de burgerlijke rechtbank - van de woonplaats van de overledene.
 • Wie de erfenis zonder meer aanvaardt, moet binnen vijf maanden aangifte van de nalatenschap doen. Voor de aangifte van de nalatenschap kunt u beroep doen op een notaris. Maar, indien u dat wenst, kunnen wij u daartoe ook in contact brengen met een jurist die gespecialiseerd is in de materie. Vaak komt dit voor u voordeliger uit omdat juristen, in tegenstelling tot notarissen, niet gebonden zijn door wettelijke tarieven voor hun erelonen.
 • Informeer binnen twaalf maanden na het overlijden bij de Rijksdienst voor Pensioenen (www.rvponp.fgov.be), de Pensioendienst voor de Overheidssector (www.pdos.fgov.be) of het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (www.rsvz-inasti.fgov.be) naar een overlevingspensioen.