Vaststelling van het overlijden

Als er in uw directe omgeving iemand overlijdt en u regelt de uitvaart, waarschuwt u eerst en vooral een geneesheer, die formeel het overlijden zal vaststellen. Indien het overlijden in een ziekenhuis of een zorginstelling plaats vindt, zal de directie van de instelling daar gewoonlijk voor zorgen.

De geneesheer vult een verklaring Model IIIC in en een en een medisch attest waarin hij verklaart dat het overlijden het gevolg is van een natuurlijke oorzaak. Vergewis u ervan dat de geneesheer beide documenten ondertekent.

Als er sprake is van een niet-natuurlijke oorzaak van overlijden (ongeval, misdrijf, euthanasie, …) zal de geneesheer dit op de overlijdensdocumenten aangeven. In dat geval waarschuwt u onmiddellijk de politie indien dit nog niet zou gebeurd zijn.  De politie zal, indien nodig, het Parket van de Procureur des Konings verwittigen, dat kan overgaan tot de inbeslagname van het stoffelijk overschot en eventueel een autopsie kan bevelen.  Zodra de bevoegde Parketmagistraat oordeelt over voldoende informatie te beschikken, zal hij de politie opdragen om een proces-verbaal van vrijgave van het stoffelijk overschot op te stellen.  In dat geval kunt u de uitvaart pas regelen nadat u van de politie een kopie van het proces-verbaal van vrijgave hebt ontvangen.

Indien de overledene een harstimulator (pacemaker) draagt, en u overweegt cremeren, vraagt u aan de geneesheer die het overlijden vaststelt om deze te verwijderen en daarvan een attest af te leveren.

Wat hebben wij nodig om een budgetbegrafenis te kunnen verzorgen

Zodra alle hierboven vermelde documenten in uw bezit zijn, meldt u ons het overlijden via het internet. U vult op het aanmeldformulier alle gevraagde gegevens in zodat wij kunnen starten met de voorbereiding van de uitvaart. In het aanmeldformulier maakt u ook de keuze voor begraven of cremeren kenbaar.

Binnen de 24 uur na ontvangst van het aanmeldformulier zal één van onze medewerkers u contacteren om een afspraak te maken voor het ophalen van de documenten die vereist zijn voor de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand.  Deze documenten zullen worden opgehaald ofwel op de plaats van overlijden, ofwel op een ander adres in de Gentse of Aalsterse agglomeratie.

Wij vragen met aandrang dat u alle documenten reeds zou hebben verzameld op het moment dat onze medewerker ze komt ophalen.

De vereiste documenten zijn:

In alle gevallen

  • Het Model IIIC, ondertekend door de geneesheer.
  • De identiteitskaart en/of het paspoort van de overledene.
  • In voorkomend geval, het trouwboekje.
  • Indien zowel de identiteitsdocumenten als het trouwboekje ontbreken, het trouwboekje van de ouders van de overledene of om het even welk ander document dat de identiteit van de overledene kan aantonen.
  • Het rijbewijs, indien er een werd afgeleverd.

Indien u opteert voor crematie, hebt u bovendien nodig

  • Het formulier “Aanvraag tot cremeren”, volledig ingevuld en ondertekend, bij voorkeur door een bloed- of aanverwant van de overledene. Vaak staat dit formulier weergegeven op het medisch attest, dat, samen met het Model IIIC, door de geneesheer werd afgeleverd. Is dit niet het geval, dan kunt u het formulier “Aanvraag tot cremeren” ook downloaden van onze website.
  • Een fotokopie van voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de persoon die het formulier  “Aanvraag tot cremeren” heeft  ondertekend. Een afdruk van de digitale identiteitskaart volstaat niet! Bij de burgerlijke stand zal de handtekening immers worden vergeleken met deze op het formulier aanvraag tot cremeren.
  • In voorkomend geval, het attest betreffende de verwijdering van de hartstimulator, opgemaakt door de geneesheer.
  • Als één van de nabestaanden de as van de overledene thuis wenst te bewaren, dient een formulier “Verklaring Thuisbewaring As” te worden ingevuld en door alle nog levende bloed- en aanverwanten van de eerste graad (echtegenote of partner, kinderen en ouders) te worden ondertekend. U kunt het formulier  “Verklaring Thuisbewaring As” downloaden van onze website.
  • Indien één of meer nabestaanden een klein gedeelte van de as wensen te bewaren in een ashouder of assierraad, moet een formulier “Verklaring voor afgifte van gedeelte van as van een overledene in een ashouder" worden ingevuld en ondertekend door alle personen die een gedeelte van de as wensen bij te houden. Het formulier “Verklaring voor afgifte van  gedeelte van as van een overledene in een ashouder" kunt u downloaden van onze website. Het crematorium zal per gevraagde ashouder 5,00 euro administratiekosten aanrekenen, die bovenop de prijs van de budgetbegrafenis moeten worden betaald.

Indien niet alle vereiste documenten beschikbaar zouden zijn wanneer onze medewerker  ze op de afgesproken plaats en tijdstip komt ophalen, zullen wij op een later moment moeten terugkeren om de ontbrekende stukken in ontvangst te nemen. In dat geval zullen wij ons genoodzaakt zien om u 100,00 euro extra aan te rekenen voor bijkomende kosten. Op dat moment is de door u gevraagde budgetbegrafenis immers al opgenomen in onze planning en hebben wij al onkosten gemaakt om deze uit te voeren. Bovendien zullen de voorbereidingen voor de uitvaart in dat geval worden opgeschort tot alle vereiste documenten in ons bezit zijn.

De opbaring van de overledene

Tot het tijdstip van de uitvaart blijft de overledene opgebaard op de plaats van overlijden: in het ziekenhuis, in de zorginstelling, in het stadsmortuarium of thuis. Voor de begroeting, eventuele afscheidswake en dergelijke, maakt u zelf de nodige afspraken met het ziekenhuis of de zorginstelling.

Kosten voor het mortuarium, ca. 100,00 euro, en ziekenhuis zijn afzonderlijk te betalen met desbetreffende instantie.

De voorbereiding van de uitvaart

Zodra alle vereiste documenten in ons bezit zijn, zorgen wij voor de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de overledene het laatst was gedomicilieerd en van de gemeenten waar het overlijden heeft plaatsgevonden en waar de teraardebestelling zal gebeuren, indien deze daarvan verschillen.

De in het aanmeldformulier gevraagde uittreksels uit de overlijdensakte en attesten ten behoeve van de werkgevers worden u vervolgens per post toegestuurd samen met het trouwboekje.

Om het tijdstip van de uitvaart vast te leggen, maken wij de nodige afspraken met het crematorium en/of met de begraafplaatsverantwoordelijke .

Indien u opteert voor begraving, zal de uitvaartplechtigheid doorgaan op een door u gekozen begraafplaats in de Gentse of Aalsterse agglomeratie

Indien u kiest voor cremeren, zal de uitvaartceremonie steeds plaats vinden in het Crematorium Westlede, het zij in Lochristi of – in de toekomst – in Aalst. Een afscheidsmoment van ca. 15 minuten zal steeds na de crematie, aan de asurne worden gehouden op de strooiweide van het crematorium of op de door u gekozen begraafplaats. Geheel overeenkomstig uw wensen wordt de as daarna verstrooid, begraven of bijgezet in het columbarium, het zij in het crematorium waar de plechtigheid heeft plaats gevonden, het zij op een begraafplaats in de Gentse of Aalsterse agglomeratie.

Eventuele gemeentelijke taksen en vergoedingen voor de begraafplaatsconcessie zullen door het gemeentebestuur rechtstreeks aan u worden verrekend.

Het tijdstip voor de uitvaart wordt door ons bepaald en zal steeds op een weekdag vallen. In de mate van het mogelijke houden wij echter rekening met uw wensen.

Wat u kunt nog doen in afwachting van de uitvaart?

Voor een budgetbegrafenis voorzien wij geen drukwerk, bloemen, ashouders of assierraden. Indien gewenst, kunt u dergelijke artikelen uiteraard zelf bestellen bij een leverancier naar uw keuze of kunt u ze, tegen voordelige voorwaarden, bekomen bij onze partner.

Het verloop van de begrafenisplechtigheid

Indien u hebt gekozen voor begraving

Op de dag van de uitvaart wordt de overledene door ons afgehaald op de plaats waar hij ligt opgebaard en overgebracht naar de begraafplaats. Daartoe maken wij uitsluitend gebruik van voor dat doel ingericht ceremoniewagens, momenteel van het merk Cadillac.

De afscheidsmoment wordt gehouden op de begraafplaats en neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De concrete inhoud van de plechtigheid wordt per telefoon met u afgesproken. Overeenkomstig uw wensen zal onze ceremonieleider een gebed uitspreken en/of een tekst of grafrede voorlezen. Uiteraard kan dit ook door familieleden of vrienden van de overledene worden gedaan. Vervolgens wordt afscheid genomen van de overledene met een door ons ter beschikking gestelde afscheidsbloem, door middel van een kruisteken of handoplegging op de kist. Daarna gaan de begraafplaatsverantwoordelijken over tot de eigenlijke begraving.

In principe wordt de kist van de ceremoniewagen tot aan het graf gedragen door familieleden of vrienden. Indien u dit wenst, en voor zover u dit ten laatste de dag vóór de uitvaart te kennen geeft, kunnen wij daartoe ook de nodige dragers voorzien mits een meerprijs van 215,00 euro.

Na de begraving plaatsen wij een voorlopig kerkhofkruisje of grafpaaltje op het graf.

Indien u hebt gekozen voor cremeren

De dag vóór de uitvaart wordt de overledene door ons afgehaald op de plaats waar hij ligt opgebaard en overgebracht naar het crematorium. De crematie vindt vóór het afscheidsmoment plaats. Het afscheidsmoment wordt steeds aan de urne gehouden.

De concrete inhoud van de plechtigheid wordt per telefoon met u afgesproken.

De betaling

De budgetbegrafenis of -crematie wordt na de geleverde diensten betaald.

Na afloop van de uitvaart zal u, in persoon of per brief, een factuur krijgen in tweevoud. Daarbij kan één exemplaar aan uw bank overgemaakt worden, die de betaling dan zal uitvoeren.

Deze betaling dient te gebeuren voor het vervallen van de uiterste datum zoals meegedeeld in de factuur ( 7 dagen na afloop uitvaart). Eventuele extra's worden ook op deze factuur duidelijk vermeld.

Het grafteken

In de meeste gemeenten bestaat een begraafplaatsreglement waarin –soms zeer strikte – voorschriften zijn opgenomen in verband met het uitzicht en de afmetingen van grafmonumenten. Informeer bij het gemeentebestuur.

Indien u hebt gekozen voor begraving op een nieuwe concessie, kan pas na zes maand een grafmonument worden geplaatst. Deze wachttijd dient om te voorkomen dat de grafzerk naderhand zou verzakken. Het is ook om die reden dat wij op nieuwe graven een voorlopig kerkhofkruisje of grafpaaltje plaatsen.

Indien u daarentegen hebt gekozen voor  crematie met bijzetting van de asurne in het columbarium of begraving  op het urnenveld, hoeft u niet te wachten. De columbariumplaat of het urnenzerkje kan onmiddellijk worden geplaatst.

Sommige gemeenten verstrekken zelf een columbariumplaat – soms gratis. Informeer daarnaar bij het gemeentebestuur.

Als de as wordt verstrooid, kunt u een naamplaatje laten aanbrengen op een daartoe bestemd paneel bij de strooiweide. Bepaalde gemeenten verstrekken – soms gratis – dergelijke naamplaatjes. Ook daarover kunt u meer inlichtingen bekomen bij het gemeentebestuur.

Afgezien van eventueel een voorlopig kerkhofkruisje of grafpaaltje, voorzien wij voor budgetbegrafenissen geen graftekens. Indien gewenst, kunt u deze zelf bestellen bij een leverancier naar uw keuze of kunt u ze, tegen voordelige voorwaarden, bekomen bij onze partner.