1 Toepassingsgebied en aanvaarding 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen, leveringen en diensten en op onze verklaringen in catalogi, prijslijsten, advertenties, offertes, via internet of mondeling, voor zover deze verband houden met het project Budgetbegrafenis (hierna ‘het project’). Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk bevestigd door Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA. Andere algemene voorwaarden dan die van Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA kunnen onder geen beding van toepassing zijn. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA bij de uitvoering waarvan derden worden betrokken. 

1.2. De vereisten, vermeld op onze website betreffende het project, maken deel uit van onderhavige algemene voorwaarden. 

1.3. Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn of ongeldig zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

1.4. Deze algemene voorwaarden worden door u aanvaard door het loutere feit dat u met ons onderhandelt, een bestelling plaatst en/of een overeenkomst te sluit met betrekking tot het project. Bij deze stemt u er uitdrukkelijk mee in dat uw bestellingen per internet of e-mail dezelfde waarde hebben als een schriftelijke overeenkomst. Alleszins zal uw volledige of gedeeltelijke betaling als bewijs van uw bestelling en de overeenkomst gelden. 

1.5. Door het aangaan van een overeenkomst voor de levering van goederen en diensten met betrekking tot het project aanvaardt u dat uw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt voor aanvaarding en verwerking van uw bestelling en het globale beheer van onze relatie met u. U beschikt op elk moment over het recht van inzage en rechtzetting van uw gegevens en over het recht u gratis te verzetten tegen de verwerking en de communicatie ervan voor direct marketing doeleinden, conform de wet van 08-12-1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven ten opzichte van de verwerking van gegevens met persoonlijk karakter. 

2 Offertes en bestellingen 

2.1. Offertes met betrekking tot het project zijn enkel geldig indien per internet of e-mail of schriftelijk, gedurende de in de offerte vermelde termijn en onder de in de offerte vermelde voorwaarden. Indien een offerte geen termijn vermeldt, zal zij geldig zijn gedurende 7 dagen, te rekenen vanaf de datum waarop de offerte werd gedaan of op het internet geafficheerd. 

2.2. Bestellingen kunnen mondeling of schriftelijk, via het internet, e-mail, telefoon of fax worden geplaatst maar zijn slechts bindend nadat zij door ons werden aanvaard door middel van een orderbevestiging. 

2.3. Indien u discrepanties zou vaststellen in de orderbevestiging dient u ons binnen de 3 kalenderdagen schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen. Zo niet zal onweerlegbaar worden vermoed dat de orderbevestiging identiek is aan uw bestelling. 

2.4. Wij behouden ons het recht voor om, indien wij dit noodzakelijk achten voor de correcte en tijdige uitvoering van uw bestelling, bestelde goederen of diensten te vervangen door andere goederen of diensten (eventueel van een andere leverancier) van een minstens evenwaardige kwaliteit, zonder dat dit aanleiding kan geven tot prijsvermindering of schadevergoeding. 

2.5. De door ons uitgebrachte aanbiedingen, verstrekte berekeningen, beschrijvingen en informatie met betrekking tot het project blijven te allen tijde eigendom van Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA. Voormelde aanbiedingen, verstrekte berekeningen, beschrijvingen en informatie mogen niet aan derden worden meegedeeld zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. 

3 Prijs en betaling 

3.1. Alle prijzen en belastingen van de door ons geleverde goederen en diensten, alsmede van de goederen en diensten geleverd door derden met het oog op de uitvoering van uw bestelling, worden op de factuur vermeld. Wij behouden ons het recht voor om de prijzen, vermeld op de orderbevestiging, te wijzigen in geval van schommelingen in aankoopprijzen, belastingen, verzekerings- en vrachttarieven, met uitzondering evenwel van de op de orderbevestiging vermelde pakketprijzen voor de formules Budgetbegrafenis en Budgetcrematie. 

3.2. Onze facturen met betrekking tot het project dienen vooraf te worden betaald op het tijdstip van de bestelling, via de daartoe voorziene functionaliteit op de website, of binnen de drie werkdagen, te rekenen vanaf het tijdstip van de bestelling, indien u op de website opteert voor betaling per overschrijving. Aanvullende facturen en facturen met betrekking tot bijkomende bestellingen dienen ten laatste te worden betaald op de erop aangegeven vervaldag, op het adres van de maatschappelijke zetel van Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA. Indien op een dergelijke factuur geen vervaldatum werd vermeld, is het factuurbedrag betaalbaar binnen de 7 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vermelde betalingstermijn, kan Rouwcentrum Vandekerckhove op het verschuldigde bedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling is, verwijlinteresten aanrekenen, berekend tegen de wettelijke rentevoet. Bovendien kunnen de achterstallige bedragen worden verhoogd met een schadevergoeding, gelijk aan 10% van de vervallen, niet-betaalde bedragen, met een minimum van 120 euro per factuur, ten titel van schadevergoeding voor buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Daarnaast zullen ook alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan, alsmede alle kosten en erelonen van de advocaten en gerechtsdeurwaarders waarop wij een beroep dienen te doen, zowel voor de buitengerechtelijke als de gerechtelijke acties tot inning, door u moeten worden vergoed. Bij niet-betaling van een factuur binnen de vermelde betalingstermijn, zal bovendien het saldo verschuldigd krachtens al uw andere facturen, ongeacht hun vervaldag, van rechtswege onmiddellijk en integraal eisbaar worden, desgevallend vermeerderd met de voormelde vergoedingen. 

4 Klachten en aansprakelijkheid 

4.1. Eventuele klachten betreffende door ons gepresteerde diensten zijn enkel ontvankelijk indien ze schriftelijk, bij aangetekende brief, aan Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA worden betekend binnen de 3 kalenderdagen na de dag van de prestatie. 

4.2. In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen niet van toepassing is, geldt de volgende regeling: door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen bevestigt u uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan uw bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moeten binnen de 5 kalenderdagen na het ontdekken ervan schriftelijk, bij aangetekende brief, aan Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA worden gemeld. 

Indien bedoelde wet wel van toepassing is, dan moet Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld, schriftelijk, bij aangetekende brief over het gebrek worden ingelicht. 

4.3 Eventuele klachten betreffende onze facturen zijn slechts ontvankelijk indien ze schriftelijk, bij aangetekende brief aan Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA worden betekend binnen de 5 kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. 

4.2. Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA is enkel aansprakelijk ingeval van eigen bedrog of opzettelijke fout, maar niet ingeval van onopzettelijke zware fout. Deze uitzondering geldt evenwel niet voor de wettelijke aansprakelijkheid van Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA voor overlijden of lichamelijk letsel van de klant. Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA is in geen geval verplicht tot vergoeding van indirecte of gevolgschade (zoals doch niet beperkt tot verlies van inkomen, verlies van een kans, klachten of vorderingen van derden). 

4.3. Voor zover mogelijk, zullen wij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het uitbesteden van de levering van goederen of diensten aan derden. Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA is echter niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van dergelijke derden. 

5 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 

5.1. Zowel op deze algemene voorwaarden als op onze overeenkomsten voor de levering van goederen en diensten is het Belgisch recht van toepassing. 

5.2. Alle geschillen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de relevante rechter die bevoegd is voor het kanton of het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA is gevestigd.