Gelieve deze algemene gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen.

Door u een toegang te verschaffen tot deze website, door deze te bezoeken of door er gebruik van te maken gaat u akkoord met de hierna vermelde algemene gebruiksvoorwaarden.

Gelieve u geen toegang tot deze website te verschaffen, noch deze te bezoeken, noch gebruik te maken van deze website of van de informatie die er is opgenomen, indien u deze algemene gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt.

Verantwoordelijk uitgever

De uitgever van deze website is:

Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA
Reigerstraat 25
9860 Oosterzele

Ondernemingsnummer BE0428.474.338 RPR Gent

Inhoud van de website

De pagina’s die u op deze website raadpleegt of die u verkrijgt via interactieve toepassingen hebben een louter informatieve en indicatieve waarde. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accurraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft.

De intellectuele eigendomsrechten over de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA. Gelieve u te onthouden van elke inbreuk tegen deze intellectuele eigendomsrechten. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever of van zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens, verboden.

E-mail

De inhoud van via deze website verstuurde e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn vertrouwelijk, kunnen informatie bevatten die beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en zijn alleen bestemd voor gebruik door bovenvermelde geadresseerde(n). Kopiëren, doorsturen, verdelen of ander gebruik, onder welke vorm ook, van de inhoud of een gedeelte van de inhoud van deze e-mail en de toegevoegde bestanden is ten strengste verboden in dat geval. Bedankt voor uw medewerking.

De inhoud van deze e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn afkomstig van de auteur en verbinden niet noodzakelijk de uitgever, tenzij dit wordt bevestigd door middel van een ter zake geldig ondertekend document van de auteur of tenzij de mail zelf elektronisch ondertekend is. Gelieve de afzender er zonder onnodig uitstel ervan te verwittigen indien u een bevestiging in origineel van dit bericht wenst te ontvangen.

De e-mail en zijn toegevoegde bestanden zijn gecontroleerd op virussen en andere schadelijke software (wat niet garandeert dat deze bestanden er volledig vrij van zijn). De afzender noch de uitgever zijn aansprakelijk in geval van onvolledige, niet-tijdige en/of onjuiste overbrenging van deze e-mail. De overgebrachte informatie kan namelijk onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. De uitgever wijst bijgevolg formeel elke aansprakelijkheid af voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen, virussen en of andere schadelijke software.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De meeste informatie is op of via deze website beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. Indien in bepaalde gevallen toch persoonlijke informatie wordt gevraagd, worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ingezameld worden, zullen opgenomen worden in de bestanden van Rouwcentrum Vandekerckhove BVBA, Reigerstraat 25 in 9860 Oosterzele. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt om de efficiënte en correcte behandeling van de (potentiële-) bestellingen door (kandidaat-)klanten.

In geval van wanbetaling  kunnen deze gegevens worden uitgewisseld met de Belgische Incasso Dienst, Peerderbaan 2 in 3690 Bree.

Mits u uw identiteit aantoont en op uw schriftelijk verzoek hebt u overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens een inzage- en verbeteringsrecht.